Yrityksen visuaalisuus ja miksi sen kehittäminen on niin olennaista

Visuaalisella viestinnällä yrityskuvan luojana on äärettömän tärkeä rooli, ja suuri osa siitä tapahtuu tänä päivänä somessa. Vuonna 2015 lähes kolmasosa maapallon väestöstä oli kirjautuneena johonkin sosiaalisen median sovellukseen. Kun markkinointiviestinnän tukena käytetään relevanttia kuvitusta, luetaan viesti 94% varmemmin kuin sitä ilman. Facebookissa kuvalliset postaukset saavat 2.3 kertaisen näkyvyyden kuvattomiin nähden. Vahva visuaalisuuden hallinta onkin suoraan käännettävissä yrityksen suuremmaksi näkyvyydeksi.

Seuraavassa avaan muutamaa perinteistä visuaalisen viestinnän ja yrityksen johtamisen käsitettä ja mitä ne tarkoittavat käytännössä.

Visuaalinen identiteetti

Yrityksen identiteetti vastaa yrityksen persoonallisuutta, yrityksen todellista luonnetta. Se pitää sisällään mm. yrityksen perusarvot, oletukset, paikan toimintaympäristössä, yrityksen tavoitteet, visiot ja strategiat. Visuaalinen identiteetti tekee tämän ytimen näkyväksi – ja on siksi myös johtamisen työkalu. Tämän avulla voidaan suunnata ja kirkastaa yrityksen toimintaa ja näin vaikuttaa yritysimagoon. Ellei visuaalinen ilme pohjaa tosiasioihin, tulee siitä helposti falskia ja imago kärsii.

Visuaalisen yritysidentiteetin kehittämisessä on usein kyse eheän visuaalisen viestinnän luomisesta. Tähän päästään esimerkiksi toistamalla samansuuntaista viestiä eri yhteyksissä. Kun yrityksen visuaalisuutta johdetaan suunnitelmallisesti ja perustetaan tehtävä työ yrityksen pohjimmaisiin arvoihin ja vaikuttimiin, palvellaan ensisijaisesti asiakasta. Tällöin visuaalisuus vastaa tuotetta ja rakentaa positiivista asiakaskokemusta ja kaikki viestintä menee paremmin perille.

bicycle

Imago

Imagolla viitataan visuaalisuuteen perustuvaan mielikuvaan yrityksestä. Toiminta tulee ennen imagoa. Imagoa ei kannatakaan lähteä rakentamaan ilman todellista kannattelevaa substanssia – muuten viestinnästä saattaa tulla epäjohdonmukaista. Toisaalta imagoon vaikuttavat myös yrityksestä erillään olevat asiat, kuten viestin vastaanottajan asenteet ja luulot sekä toimintaympäristön ja yhteiskunnan muutokset. Taitava viestintä siis ottaa huomioon myös toimintaympäristön muuttuvan dynamiikan ja asiakkaiden muuttuvat asenteet.

Imago on myös skeema, ennakkoasenne, joka ohjaa tulkintaa yrityksen toiminnasta ja viesteistä. Positiivisen imagon omaavan yrityksen viestintä on helpompaa, koska asiakas on lähtökohtaisesti vastaanottavainen viesteille. Hyvien asiakaskokemusten rakentaminen on yritykselle elintärkeää ja asiakaspalvelu tulee käsittää osaksi kaikkea viestintää.

Viestintä ja sen kohdentaminen

Viestinnässä on kaksi toisiinsa linkittyvää tasoa: Pitkäaikainen viestintästrategia ja lyhytaikaiset kampanjat ja erikoistilanteet. Vahvan visuaalisen identiteetin luominen vaatii jatkuvaa suunnitelmallista työtä, joka huomioi molemmat edellä mainitut tasot. Suunnitelmallisuuden ei kuitenkaan tarvitse tarkoittaa tylsyyttä tai yksiulotteisuutta.

Yrityksen visuaalista ilmettä voidaan viestiä lukemattomissa eri kohteissa, kuten rakennetussa ympäristössä, esineissä, painotuotteissa, eri medioissa ja digitaalisilla alustoilla. Riippuu tietenkin yrityksen tarpeista, kuinka laaja näkyvyys on tarkoituksenmukaista ja minne viestintä kannattaa kohdentaa.

Viestintään ja visuaalisuuteen perehtynyt viestintä-, markkinointi- tai mainostoimisto on hyvä kumppani kirkastamaan yrityksen toiminnan ytimessä olevia periaatteita ja arvoja. Sen lisäksi, että visuaalista identiteettiä kehitetään johdonmukaisesti, saa kaupan päälle oivan johtamisen työkalun, joka auttaa suuntaamaan yritystoimintaa kokonaisuudessaan.